תקנון פעילויות פייסבוק

1 .הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
“עורכת הפעילות” אינטרטויס בע”מ שכתובתה ברחוב החרושת 26 אשדוד
“משתתף” בפעילות רשאי להשתתף כל אדם מעיל גיל 13 ,בעל פרופיל אישי פעיל באתר
פייסבוק )com.facebook.www ,)ועומד בכל התנאים המפורטים בתקנון
זה.
“הפעילות” פעילות אשר תתנהל מעת לעת, בין המשתתפים בדף הפייסבוק של עורכת
הפעילות, והכל בהתאם למפורט בסעיף 3 להלן ובתקנון זה.
“תקופת הפעילות” אלא אם נאמר מפורשות אחרת, הפעילות אינה קצובה בזמן ותמשך לפי
בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תהיה רשאית
להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
.https://www.facebook.com/amigo.co.il הפייסבוק דף
“הפרסים” כמפורט בסעיף 6 להלן ובתקנון זה.
2 .כללי
1.2 .הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשו המשתתפים בפעילות ויהוו את הבסיס
המשפטי לכל דיון ביניהם לבין עורכת הפעילות.
2.2 .התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
3.2 .התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמשתתף בפעילות ובין עורכת הפעילות,
והשתתפותך בפעילות מבטאת הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך
מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.
4.2 .בהשתתפות בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף, כי קרא את התקנון והוא מקבל
עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו
ויחייבו לכל דבר ועניין.
5.2 .עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע
פרסומו באתר הפעילות ו/או במשרדי עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי
שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
6.2 .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-
פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
7.2 .בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות
מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את
השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או
טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.
2.2 .למען הסר ספק, רישומי עורכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או
לקליטת פרטים במסגרת הפעילות ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות
ו/או דיוק הפרטים שנקלטו אצל עורכת הפעילות כאמור.
– 2 –
3 .הפעילות
1.3 .על המשתתפים להיכנס לדף הפייסבוק, בו תציג עורכת הפעילות מעת לעת נושאי
פעילות שונים. המשתתפים יתבקשו בתקופת הפעילות להגיב על נושא הפעילות ו/או
לענות על שאלה ו/או להוסיף תמונה ו/או לעמוד בתנאי הפעילות כפי שיוצגו בדף
הפייסבוק ויוכלו לזכות בפרס בכפוף לתנאי תקנון זה.
2.3 .האחריות על העלאת התכנים מטעם משתתף, חלה אך ורק על המשתתף ולעורכת
הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן
תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.
3.3 .ההשתתפות בפעילות מותנית ביכולת עורכת הפעילות לבצע פניה חוזרת למשתתף
בהתאם לפרטיו האישיים באתר הפייסבוק ו/או זיהויו על ידי עורכת הפעילות.
4.3 .עורכת הפעילות שומרת על הזכות להסיר תגובות משתתפים מדף הפייסבוק, על פי
שיקול דעתה הבלעדי, אשר יש בהם לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע לפעילות.
5.3 .עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם
למשתתף ו/או לאחר כתוצאה מהעלאת התוכן ע”י המשתתף ו/או כתוצאה מכך שהוסר
התוכן ו/או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה מהמשתתף האפשרות להעלות תוכן לדף
הפייסבוק.
6.3 .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו
לפעילותה התקינה של מערכת התקשורת ו/או דף הפייסבוק ולא תישא באחריות
להפסקות ו/או הפרעות כלשהן שיש בהן כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על
ההתנהלות התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין
מלהשתתף בפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות
ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות בגין שיבושים או הפרעות כאמור. למען
הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן
תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה או טעות כאמור לעיל, או בקשר לכל הוצאה ו/או
נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות נזק תוצאתי, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
7.3 .במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה עורכת הפעילות רשאית, עפ”י שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות, הפרסים העומדים לחלוקה, או לנקוט בכל
פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות
ותחייב כל משתתף בפעילות.
4 .הצהרות והתחייבויות המשתתף
1.4 .כי תנאי להשתתפות בפעילות הוא העלאת תוכן תקין אשר נוצר והועלה כדין לדף
הפייסבוק, ובהתאם לאמור בתקנון זה.
2.4 .כי הוא לא יעלה לדף הפייסבוק תוכן אשר עלול להפר כל דין ו/או זכויות ו/או הסכם,
לרבות תוכן פוגעני, טורדני, בלתי נאות, פרובוקטיבי, גזעני, שיקרי ו/או תוכן המהווה
פגיעה בפרטיותו של אדם.
3.4 .כי הוא מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בפעילות על כל טענה בקשר עם אי
קליטת התוכן בדף הפייסבוק, או בקשר עם מחיקתו.
4.4 .כי הוא בעל זכויות זכויות הקניין המלאות והבלעדיות של התוכן אשר העלה לדף
הפייסבוק, וכי בהעלאת התוכן המשתתף אינו מפר קנין, לרבות קנין רוחני או זכויות צד
ג’ מסוג כלשהוא בארץ או מחוצה לה, בין אם זכויות אלה רשומות או לאו.
5.4 .כי בעצם העלאת התוכן הוא מאשר ומעביר לעורכת הפעילות, באופן מלא, בלתי תלוי
ובלתי חוזר את הבעלות המלאה על התוכן שהעלה לדף הפייסבוק, ועורכת הפעילות
– 3 –
תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתכנים )במלואם או בחלקם( שהעלה, לרבות ציון שם
המשתתף, לכל מטרה, לפי שיקול דעתה, ולרבות שימוש מסחרי, שכפול, העתקה, הצגה
ברבים, אחסון וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי ויכול לעשות בתוכן ו/או במידע על
פי כל דין, וכן להעבירם לצדדים שלישיים, והוא מוותר על כל זכות שלו בקשר עם
התוכן, ועל כל טענה בעניין.
6.4 .כי לא תשולם למשתתף כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהעלה לדף
הפייסבוק.
7.4 .כי יישא באחריות המלאה והבלעדית לגבי תביעות בנושא תוכן שהעלה לדף הפייסבוק,
ויהיה עליו לפצות ולשפות את עורכת הפעילות בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק
שיגרם לה בקשר עם האמור, מיד עם דרישתה ראשונה. ידוע למשתתף כי עורכת
הפעילות לא תישא בכל אחריות לגבי תביעות בנושא התוכן שהמשתתף העלה לדף
הפייסבוק.
5 .בחירת הזוכה
1.5 .עורכת הפעילות תפרסם בדף הפייסבוק את מספר הזוכים האפשרי בכל פעילות
רלוונטית וכן את הפרסים להם יהיו זכאים.
2.5 .בחירת הזוכה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. קביעת עורכת
הפעילות תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.
3.5 .המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בקשר עם בחירת הזוכה.
4.5 .עורכת הפעילות שומרת על זכותה לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא ו/או למנוע
ממשתתף ליטול חלק בפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים
אשר לטעמה אינם ראויים.
6 .פרסים
1.6 .בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בדף הפייסבוק, כל משתתף שעמד בתנאי
ההשתתפות כאמור, וייבחר כזוכה ע”י עורכת הפעילות, יזכה בפרס שיוגדר בדף
הפייסבוק.
2.6 .משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת פעילות.
3.6 .האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד, ועורכת הפעילות לא תישא באחריות
כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, בזוכה.
7 .איתור הזוכים
1.7 .תיאום מימוש הפרס ייעשה עם המועמד לזכיה.
2.7 .הודעה על הזוכים תימסר לזוכים שנבחרו באמצעות פרטי הקשר של המשתתף הזוכה
בדף הפייסבוק ו/או באמצעות הודעה פרטית בפייסבוק )להלן: “הודעת הזכייה”(.
מועמד לזכיה אשר לא ניתן יהיה ליצור עימו קשר ו/או לא השיב להודעת הזכייה בתוך
42 שעות ממתן הודעה, תפסל זכייתו ולא תהיינה לו כל טענה כלפי עורכת הפעילות.
רישומי עורכת הפעילות לעניין מסירת הודעה יהוו ראיה חלוטה למסירת הודעה.
3.7 .על כל מועמד לזכייה להודיע לא יאוחר מ- 42 שעות אם הוא מנצל את הפרס שזכה בו.
לא הודיע מועמד לזכייה תוך 42 שעות מרגע קבלת ההודעה על זכייתו כי הוא מממש
את הפרס, הוא ייחשב כמי שמוותר על הפרס.
– 4 –
4.7 .מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל, כאמור לעיל, לא יהיה זכאי לכל פיצוי, ועורכת
הפעילות תהיה רשאית להעביר את הזכייה למשתתף הבא העונה לדרישות זכייה
והעונה על כל תנאי תקנון זה, הכול לפי שיקול דעתה.
2 .פרסום פרטי הזוכים
1.2 .עורכת הפעילות תהא רשאית, לצלם את הזוכים או חלק מהם לצורך פרסום תצלומם
וזכייתם באמצעי התקשורת, לרבות באתר הפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של
עורכת הפעילות, ואף תהיה רשאית להתנות בכך את קבלת הפרס. מובהר, כי עורכת
הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם כלל.
2.2 .פרטיהם של הזוכים בפרסים וכן תצלומיהם, יפורסמו לפי שיקול דעת עורכת הפעילות
לאחר היוודע דבר הזכייה.
9 .תנאים נוספים לזכיה בפרסים
1.9 .הזכייה בפרס מותנית בעמידה בכל תנאי תקנון זה.
2.9 .הזכיה בפרס מותנית ביכולת עורכת הפעילות לאתר את המשתתף בהתאם לפרטיו
האישיים באתר הפייסבוק ו/או זיהויו על ידי עורכת הפעילות.
3.9 .כל זוכה יהיה חייב, כתנאי לקבלת זכייתו, להזדהות באמצעות ת.ז. וכן לחתום על כתב
סילוקין, לפיו בין היתר, הינו מהצהיר כי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או
בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר כי לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו לעורכת
הפעילות, מיד עם דרישתה הראשונה, בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של לעורכת
הפעילות על פי כל דין.
4.9 .למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על
הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס
למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות; ו/או מי מטעמה בגין
אי חלוקת הפרס.
5.9 .הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן
לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי.
6.9 .עורכת הפעילות תהיה רשאית לערוך שינויים בפעילות ובפרסים, ובלבד ששינויים אלה
לא יפגעו בזכויות המשתתפים בפעילות. בין היתר תוכל עורכת הפעילות, לפי בחירתה,
לשנות את מספר הזוכים ואת מספר הפרסים המיועדים לחלוקה וכן את סוג הפרסים
בהתאם למלאי הנמצא אצל ספקי הפרס.
7.9 .מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא
למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה
שהיא.
2.9 .עורכת הפעילות לא תשא בהוצאה כלשהי הכרוכה במימוש הפרסים מעבר לכתוב
במפורש בתקנון זה.
9.9 .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או חברות קשורות אינה אחראית לכל פגיעה או נזק,
מכל מין וסוג שהוא, שעלול להיגרם לזוכים ו/או מלוויהם במסגרת הפרס, לרבות בגין
נזקים גופניים ו/או כתוצאה מבעיות בריאותיות או כהחמרה שלהן ושעשויים להיגרם
עקב הפעילות ו/או בשל מימוש זכייה בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או
נזק שנגרם במהלך הפעילות. המשתתפים פוטרים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה
– 5 –
ו/או חברות קשורות באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין
וסוג שהוא, בגין האמור לעיל.
10.9 .כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו
ועל אחריותו בלבד. שטראוס תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך
עפ”י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור.
11.9 .יודגש, כי עורכת הפעילות אינה אחראית לאיכות הפרסים וטיבם, ובכל תלונה בעניין זה
יש לפנות ליצרן הפריט שנמסר כפרס.
10 .הגבלות ושונות
1.10 .משתתף ובני משפחתו אשר נפסל/ו בפעילויות ומבצעים קודמים של עורכת הפעילות
ו/או במבצעים של חברות קשורות שלה, לא יהיו רשאים להשתתף בפעילות. במידה
ויתגלה לאחר הזכייה כי הזוכה נפסל במבצע קודם כאמור, יביא הדבר לשלילת הזכייה.
2.10 .במקרה שיגיע לידי עורכת הפעילות מידע לפיו הזכיה נעשתה תוך מעשה עבירה ו/או
שלא כדין ו/או באמצעים פסולים )לרבות פריצה לאתר ו/או שימוש בתוכנות זדוניות,
ו/או שיטות הצבעה רובוטיות, שיטות אוטומטיות, מתוכנתות או דומיהן ו/או ע”י
שימוש בשמות בדויים( ו/או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, אזי עורכת
הפעילות תפסול את המשתתף מהשתתפות בפעילות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן עורכת הפעילות תבטל זכיית משתתף כאמור במידה וזכה.
3.10 .עובדים ובני משפחה של העובדים המנויים להלן אינם רשאים להשתתף בפעילות: עובדי
עורכת הפעילות, עובדי פי.אמ.איי סחר וייזום בע”מ ו/או חברות קשורות ועובדי משרד
גולדבלט גינדס יריב – עורכי דין. לעניין זה – “בני משפחה” לרבות בן זוג, הורים, ילדים,
אחים ואחיות.
4.10 .ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברות הקשורות בפעילות, בין אם פורטו לעיל
ובין אם לאו.
5.10 .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או כל חברה קשורה אינה אחראית ולא תהיה
אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת התקשורת ו/או אתר הפעילות
ו/או אפליקציה ו/או ספקיות האינטרנט ו/או החברות הסלולאריות על כל מרכיביה,
ולא תשא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים
ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר
ייגרמו לצרכן ו/או למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. למען הסר
ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן
תנקוט עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר
לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות
כאמור.
6.10 .עותקים של תקנון הפעילות ימצאו במשרדי אינטרטויס החרשות 26 אשדוד וניתן יהיה לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות. כמו כן, עותק של
תקנון הפעילות יימצא באתר עורכת הפעילות.
7.10 .למען הסר ספק יובהר כי תקנון זה והפעילות עצמה הנם לצרכי פעילות גרידא, ולא
יחשבו כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל”ז-1977 ,היות והזכייה בפרסים אינה
תלויה בגורל או מזל.
2.10 .עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה
שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי
שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא
תהיה כל טענה בשל כך.
– 6 –
9.10 .על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה
משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

לינק לתקנון אתר אמיגו:https://www.amigo.co.il/תקנון/